تبلیغات
بیماری های قلب کودکان در ایران - موارد استفاده از اکوکاردیوگرافی جنین


الف) بررسی موارد کم خطر: بر اساس معیارهای سازمان WHO امروزه انجام اکوکاردیوگرافی جنین به صورت همگانی (Screening) برای حاملگی ها امری منطقی می باشد، چرا که آنومالی های مادرزادی قلب شایع ترین آنومالی جنین بوده (1000/8) و یکی از علل مرگ و میر پری ناتال و نوزادی می باشد. ضمن اینکه 90% آنومالی های قلبی مادرزادی همراه با فاکتورهای خطر شناخته شده نمی باشد.

ب) بررسی موارد پر خطر: در موارد زیر انجام اکوکاردیوگرافی جنین تاکید می گردد:

1.     وجود سابقه خانوادگی بیماری قلبی مادرزادی.

2.     وجود سابقه خانوادگی سایر آنومالی های غیر قلبی.

3.     بیماری های مادر مثل دیابت، فنیل کتونوری با بیماری های بافت همبند Ex: SLE

4.   وجود سابقه بیماری های عفونی دوران حاملگی مثل سرخجه، سیتومگالوویروس، آنتروویروس ها و پاروویروس ها.

5.   مصرف داروهای تراتوژن در زمان حاملگی مثل الکل، آمفتامین، ضد تشنج ها، لیتیوم ویتامین A (رتینوئیک اسید)، وارفارین.

6.   تشخیص اولیه مشکلات جنین بر اساس سونوگرافی مثل شک به بیماری های قلبی یا خارج قلبی، اختلالات ریتم قلب جنین، هیدروپس فتالیس، ادم پشت گردن جنین، اختلالات مایع آمنیوتیک، کاهش رشد جنین.

7.     تشخیص بیماری های کروموزومی در دوران جنینی.

8.     دوقلویی.

9.     وجود پارامترهای بیوشیمیایی در سرم مادر مثل AFP و HCG.


منبع مطالب فوق:  کتاب     Fetal Cardiology 2009 by Informa

Health Care USA